logo

מידע שימושי: אגף הרישוי

אגרות רכב החל מיום 1.4.20

קראו עוד

ביטול הגבלות על רישיון רכב

קראו עוד

ביצוע העברת בעלות באמצעות חב' "דואר ישראל" ללא תעודות זהות מקוריות

קראו עוד

גביית תשלום בגין כפל רישיונות רכב

קראו עוד

הדפסת חידוש רישיון רכב משולם וכן כפל רישיון בדואר

קראו עוד

ההנחיות בדיקה למכוני רישוי (סימון רכב חשמלי) - רכבים היברידיים פלאג אין

קראו עוד

הוראת נוהל 1/2019 "הפקדה/שחרור מהפקדה"

קראו עוד

הוראת נוהל 151 הטבה באגרת רישוי רכב שנרשם לתנועה בין 1.1.2000-1.5.2017, אשר יותקנו בו מערכות בטיחות ברכב

קראו עוד

הוראת נוהל 2/2008 רישום שנת עלייה לכביש

קראו עוד

הוראת נוהל 2/2012 כתב הסמכה לביצוע רישום רכב

קראו עוד

הוראת נוהל 3/2020 ביטול העברת בעלות באמצעות דואר ישראל/"אזור אישי", מחיקת בעלים, ביטול בעלות בני זוג, ומחיקת רישום לראשונה של רכב חדש

קראו עוד

הוראת נוהל 8/2016 העברת בעלות במקוון של בעלות ציי הרכב

קראו עוד

הוראת נוהל מס' 2/2014 רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה

קראו עוד

הוראת נוהל מס' 2/2015 טיפול במוגבלי ניידות, קבלת תג נכה, אגרת רישוי מופחתת

קראו עוד

החזר אגרת רישוי בגין הפקדת רישיון רכב

קראו עוד

הנחיה בעניין ערבות בנקאית ברכישת רכב תייר-סטודנט א/2

קראו עוד

נוהל דיווח לרשות הרישוי על רכב ב"אובדן גמור להלכה" ו/או שלא תוקן לבעליו הוראת נוהל

קראו עוד

נוהל נזק משמעותי ברכב חדש טרום מסירה

קראו עוד

עדכון נוהל 001/2019 רישום אוטובוס חדש

קראו עוד

רישום לראשונה של רכב באמצעות מערכת יעודית

קראו עוד

רישום רכב/שינוי רישום בעלות קניה או מכירה על ידי קטין

קראו עוד

תיקון מועד ייצור

קראו עוד

תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3 והתיקון), התש"ף-2020 רישום רכב חדש הארכת תוקף בעקבות משבר הקורונה

קראו עוד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות